வரம்பு

தேர்தல் செலவுகள் வரம்பு அதிகரிப்பு: தேர்தல் ஆணையம்

Admin
தேர்தல் நேரத்தில் வேட்பாளர்கள் செய்யும் செலவின் வரம்பை தேர்தல் ஆணையம் 10% அதிகரித்துள்ளது. தேர்தல் நேரத்தில் வேட்பாளர்கள் செய்யும் செலவின்...